Suomen ACC on järjestänyt koulutustapahtumia kristilliseltä arvopohjalta vuodesta 2006 lähtien. Koulutustapahtumat on viime vuosina järjestetty joka toinen vuosi konferenssin yhteyteen. 

Koulutustapahtuma 2020
Kulttuurisensitiivinen trauman hoito
23.-24.1.2020 Turun kristillisellä opistolla

2020

Judith van der Weele koulutti trauman hoitoa kulttuurisensitiivisestä näkökulmasta. Miten terapeuttina voit muuttaa työskentelytapaasi niin, että se soveltuu asiakkaan erityistarpeisiin? Koulutus yhdisteli rakenteellista dissosiaatioteoriaa, narratiivista terapiaa ja eksistentiaalisia näkökulmia kulttuurisensitiiviseen viitekehykseen.

Torstaipäivän teemoina olivat terapeutin henkilökohtaiset ja ammatilliset ennakkoasenteet terapiassa, lapsuuden kulttuuritausta ja sen vaikutus trauman säätelyyn. Tutkimme, milloin kulttuurinen konteksti on huonosti toimiva ja toisaalta, miten voit hyödyntää kulttuuritaustaa voimavarana. Opimme viisi tärkeää kulttuurisensitiivistä kysymystä.

Perjantaina perehdyimme kulttuurienväliseen viestintään ja viestintätyyleihin. Mitä tarkoittaa terapian kulttuurinen tyyli? Miten voit käsitellä tabu-aiheita hienotunteisesti? Miten voit parantaa taitojasi työskennellä ihmisten kanssa, joilla on erilaiset arvojärjestelmät kuin itselläsi? Iltapäivällä keskityimme trauman hoitoon: traumaterapian parhaat käytännöt, traumaperäisten pelkojen haastaminen ja työskentely jumiutuneessa asiakastilanteessa.

Koulutustapahtuman äänitteet

Kouluttaja Judith van der Weele Norjasta

Judith van der Wheele on oikeuspsykologi ja traumaterapeutti. Hän on yksi Norjan johtavista asiantuntijoista, joka on kehittänyt vähemmistöihin kuuluvien perheiden erityistarpeet huomioivaa hoitoa. Näissä terapioissa käsitellään kompleksista traumaa ja perheväkivaltaa. 

Hän toimii asiantuntijana norjalaisessa oikeusjärjestelmässä avioero- ja lastensuojelutapauksissa. Hän on työskennellyt uransa aikana etupäässä perheiden kanssa, joissa on perheväkivaltaa.


Koulutustapahtuma 2018
Sisäisen lapsen kanssa työskentely ja epigenetiikan näkökulmia

18.-19.1.2018 Lahden Sibeliustalolla

2018

Kahden päivän aikana Pauline Skeates vei meidät löytöretkelle ”sisäisen lapsen” maailmaan. Opimme, miten löytää sisäinen lapsi, kuinka kohdata turvallisesti ja lempeästi sisällämme olevat eri-ikäiset puolet ja kuinka kutsua ne yhteyteen aikuisen itsemme kanssa. 

Pauline esitteli uuden huomioivaan läsnäoloon perustuvan lähestymistavan sisäisen lapsen kanssa työskentelyyn ja samalla tutustuimme Insight Focused Therapy terapiamalliin. Opimme ja harjoittelimme, kuinka piirtämällä voimme työskennellä sisäisen lapsen teemojen parissa.

Pauline esitteli myös toisen viimeaikaisen tieteellisen löydön, epigenetiikan. Se on  tieteenhaara, joka tutkii miten ympäristötekijät vaikuttavat jopa sukupolvien takaisten geenien aktivoitumiseen nykypäivässä. Opimme yksinkertaisia keinoja varmistaaksemme ympäristömme parhaat edellytykset sille, etteivät omat kokemuksemme eivätkä suvun epigeneettiset vaikutukset rajoita tai kuormita elämäämme.

Koulutustapahtuman äänitteet

Kouluttaja Pauline Skeates Uudesta-Seelannista

Pauline Skeates on kansainvälinen kouluttaja ja Insight Focused Therapy -terapiamallin kehittäjä Uudesta-Seelannista. Hän toimii Insight Counselling Services
ja Insight International -työmuotojen johtajana ja kouluttajana sekä työskentelee terapeuttina yksityisvastaanotollaan. Hän on perehtynyt erityisesti  traumaan
ja pelkoreaktioon ja sen negatiivisiin vaikutuksiin. Luomassaan terapiamallissa
hän on hyödyntänyt tunnettujen teoreetikkojen ja neurotieteilijöiden tutkimustuloksia. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta ja kolme lastenlasta.


Koulutustapahtuma 2016
Terapia ja rukous

28.-29.1.2016 Tampere-talossa

2016

Koulutustapahtumassa perehdytään rukouksen käyttöön osana auttajan omaa osaamista. Koulutuksessa tutkitaan hengellisen integraation ja rukouksen osuutta psyykkisten ongelmien hoitamisessa sekä avarretaan näkemystä rukouksen olemuksesta ja monipuolisista ulottuvuuksista. 

Rukouksen käyttö terapiassa – plasebo vai vaikuttava aine
Rukous on ihmisen arjen apukeinoista yleisin ja spontaanein. Tutkimusten mukaan ihmiset rukoilevat ainakin henkilökohtaisten vaikeuksien ja ristiriitojen keskellä. Kristillisessä tera- piassa huomioidaan tämä avunhakijan rukoustaipumus ja hengellinen ulottuvuus. Koulutuksessa tarkastellaan rukouksen ja terapian tieteellistä tutkimusaineistoa ja syvennytään auttajan ja autettavan väliseen vuorovaikutukseen, joka parhaimmillaan laajenee samanaikaisesti kolmiyhteiseen Jumalaan. Rukousta käsitellään systemaattisen hienojakoisesti mm. pohtimalla kysymyksiä siitä, kuka rukoilee ja miten, mitä rukous auttaa ja mitä ei, missä se tekee muutosta. Tavoitteena on oppia ymmärtämään hienovaraisen sopusoinnun (fine tuning) merkitys psyykkisten tarpeiden ja rukouksen välillä. 

Rukous ja psyykkiset häiriöt 
Luennoilla käydään esimerkkien pohjalta läpi asiakkaiden psykopatologioihin soveltuvia rukouksen muotoja, systematisoituja periaatteita ja niiden optimaalista soveltamista. Auttajaa ohjataan tunnistamaan rukouksen eri indikaatioita sekä ymmärtämään rukouksen psykofyysistä vaikutusta aivotutkimuksen ja neurofysiologian tarjoamien faktojen pohjalta. Lisäksi tutkitaan asiakkaan omia, rukoukseen liittämiä symboleita ja niiden merkityksiä. 

Koulutustapahtuman äänitteet

Kouluttaja Irmeli G-B Schüz 

Irmeli G-B Schüz on kansainvälisesti ansioitunut suomalaistaustainen lääketieteen tohtori, psykiatrian ja neurologian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, joka on asunut koko aikuisikänsä Keski-Euroopassa. Hän on perustanut 1970-luvulla Saksan ensimmäisen ja yhä toiminnassa olevan sielunhoitokoulutusjärjestön (GIBB) sekä psykiatrisen ja psykoterapeuttisen lääkärikeskuksen ja työskennellyt julkisella puolella konsultoivana psykiatrina. Hän on viimeiset viisi vuotta asunut pääasiallisesti Suomessa ja toimii asiantuntijana ja vierailevana luennoitsijana eri yhteisöissä sekä psykotraumatologiaa käsittelevissä seminaareissa, mm. Lähi-Idässä ja Espanjassa. Schüz on naimisissa ja hänellä on yksi tytär. 


Koulutustapahtuma 2014
Kollektiivinen trauma kristillisestä näkökulmasta

30.-31.1.2014 Tampere-talossa

2014

Kollektiivinen trauma ja sen seuraukset
Kollektiivinen trauma koskettaa aina koko yhteisöä, maata tai kansaa. Koulutuksessa käsitellään erityyppisten traumojen lyhyt- ja pitkäkestoisia seurauksia, kuten elämän arvostuksen väheneminen, syyllisyys, häpeä, aggressio, pirstaleiset kiintymyssuhteet ja masennus. Näihin kuuluvat myös posttraumaattiset oireet, kuten dissosiaatio ja dissosiatiivinen häiriö, joita käsitellään koulutuksen toisena päivänä. Koulutuksessa tarkastellaan Raamattuun perustuvaa systeemistä terapiaa kokonaisvaltaisena hoitona kollektiivisten hengellisten ja psykologisten haavojen käsittelyssä. Lähestymistapa muodostaa pohjan hengellisten ajatusrakennelmien ja toimintatapojen tutkimiseen sekä trauman aiheuttamien sielun haavojen ja ihmissuhdeongelmien käsittelyyn.

Kristillinen näkökulma dissosiatiiviseen häiriöön
Yksilöllinen ja kollektiivinen trauma ylittävät tavallisesti normaalit selviytymismekanismit ja aiheuttavat syvää haavoittumista, toivottomuutta ja avuttomuutta. Eräs tapa selvitä tästä on dissosiaatio, joka on ihmisen tahdosta riippumaton, luonnollinen selviytymismekanismi. Kristilliseltä kannalta katsottuna dissosiatiivisen häiriön hoito perustuu trauman kokonaisvaltaiseen käsittelyyn, myös hengelliset tekijät mukaan lukien. Yksilöä autetaan sekä saavuttamaan psykologista toimintakykyään että uudistumaan minäkuvassaan arvokkaana ja Jumalan luomana ihmisenä.

Koulutustapahtuman äänitteet

Kouluttaja Nicolene Joubert

Nicolene Joubert on psykologian professori Etelä-Afrikasta. Hän on tehnyt terapeuttista asiakastyötä vuodesta 1983 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii vuonna 2000 perustetun Kristillisen Psykologian Instituutin (ICP) rehtorina ja ja psykologian professorina (Die Afrikaanse Protestantse Akademie). Hän on perehtynyt trauma- terapiaan sekä hengellisten interventioiden soveltamiseen osana terapia- prosessia. Joubert on kehittänyt systeemistä ja kristillistä lähestymistapaansa väitöskirjassaan 1999 ja opettanut tätä mallia yli kymmenen vuotta johtamassan Kristillisen psykologian instituutissa (ICP) Etelä-Afrikassa. Joubert on on naimisissa ja viiden lapsen äiti.


Koulutustapahtuma 2012
Kristillinen usko traumojen hoidossa

26.-27.1.2012 Tampere-talossa

2012

Traumatisoituneiden ihmisten kohtaaminen ja auttaminen on usein vaativaa. Koulutustapahtumassa käsiteltiin trauman kohtaamista ja hoitoa kristillisestä, systee- misestä ja moniulotteisesta viitekehyksestä. Koulutus haastoi pohtimaan kristillisen uskon läpäisevyyttä terapeuttisen toiminnan perusolettamuksista aina käytännön sovellutuksiin asti.

Kaksipäiväinen koulutustapahtuma (14h) alkoi traumaprosessin kuvauksella, johon liittyi tapauskertomusten käsittelyä ja käytännön sovellutuksia sekä kiintymyssuh- dehäiriöiden tarkastelua kristillisestä viitekehyksestä. Kristillisen uskon ja hengellisyyden tuomia voimavaroja traumoista toipumisessa esiteltiin käytännön harjoitusten ja tutkimuksen valossa. Viimeinen osio käsitteli kulttuurisia ja yli sukupolvien vaikuttavia traumoja sekä kollektiivista identiteettiä. Koulutuksessa tuotiin esiin erityisesti kristillisestä uskosta nousevia vastauksia kollektiivisiin traumoihin, esim. miten julkinen tunnustaminen, yhteiskunnallisella tasolla tapahtuva anteeksiantaminen sekä oikeuden toteutuminen vaikuttavat yksilön ja kansakunnan traumoista paranemiseen.

Koulutustapahtuman äänitteet

Kouluttaja Nicolene Joubert

Nicolene Joubert on psykologian professori Etelä-Afrikasta. Hän on tehnyt terapeuttista asiakastyötä vuodesta 1983 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii vuonna 2000 perustetun Kristillisen Psykologian Instituutin (ICP) rehtorina ja ja psykologian professorina (Die Afrikaanse Protestantse Akademie). Hän on perehtynyt trauma- terapiaan sekä hengellisten interventioiden soveltamiseen osana terapia- prosessia. Joubert on kehittänyt systeemistä ja kristillistä lähestymistapaansa väitöskirjassaan 1999 ja opettanut tätä mallia yli kymmenen vuotta johtamassan Kristillisen psykologian instituutissa (ICP) Etelä-Afrikassa. Joubert on on naimisissa ja viiden lapsen äiti.


Koulutustapahtuma 2008
Aivot, keho ja trauma

24.-25.1.2008 Lahdessa

Kaksipäiväisen koulutustapahtuman opettajana toimi englantilainen traumaterapeutti Mike Fisher

Koulutustapahtuman äänitteet


Koulutusviikonloppu 2006
13.-15.10.2006 Ryttylässä

Anna Ostaszewska luennoi aiheista
– Kristillinen psykoterapia – oman elämän kokemusten merkitysten ymmärtäminen
– Mikä on todella tärkeää asiakkaan elämässä? Kaksoisviestien, palautteen ja nonverbaalinen viestien käsittely terapeuttisessa työssä.
– Terapeutin oman hengellisen elämän ja kasvun hoitaminen

Koulutustapahtuman äänitteet