Suomen ACC kehittää yhdistyksen toiminnassa mukana oleville yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon. Suomen ACC tarjoaa sekä sielunhoidon koulutukselle että koulutuksen käyneelle henkilölle mahdollisuutta ulkopuoliseen arviointiin eli akkreditointiin. Arviointi tapahtuu vertaamalla koulutusta tai yksilöä Suomen ACC:n laatimiin kriteereihin.

Kriteerit ja akkreditoituminen

Suomen sielunhoidollinen kenttä on moninainen. Erilaisia sielunhoitoon liittyviä nimikkeitä koulutuksineen esiintyy paljon, mutta niiden sisältö sekä verrannollisuus ovat ongelmallisia. Tästä syystä Suomen ACC pyrkii kehittämään ja nostamaan toimintansa piirissä olevan sielunhoidon ja terapian laatua yhteisesti laadittujen kriteerien sekä akkreditoinnin avulla.

Kriteerit

Kriteereillä tarkoitetaan yhteisesti sovittuja linjauksia, vähimmäisvaatimuksia. Yksilökriteerit viittaavat niihin vähimmäisvaatimuksiin, joita esimerkiksi sielunhoitoterapeuttina toimivalta henkilöltä edellytetään. Koulutuksia koskien on puolestaan laadittu koulutuskriteerit, jotka määrittelevät muun muassa:

  • opetussisällöt (mitä opetetaan?)
  • opetuksen toteuttamistavat (miten opetetaan?)
  • kouluttajien pätevyysvaatimukset (kuka opettaa?)
  • koulutuksen arviointitavat (miten läpäistään koulutus?)
  • koulutukseen hyväksyttävien valintakriteerit (miten koulutukseen pääsee?)

Suomen ACC:n laatimissa kriteereissä on otettu huomioon muiden ACC-järjestöjen linjaukset, mutta ennen kaikkea sielunhoidon ja terapiatyön rakenne suomalaisessa yhteiskunnassa sekä hengellisessä kentässä. Sielunhoidon sekä sielunhoitoterapian osalta Suomessa ei ole olemassa tahoa, joka pyrkisi kehittämään ja arvioimaan toimintaan liittyviä kriteerejä yli kristillisten kirkkokuntarajojen. Suomen ACC pyrkii omalta osaltaan täyttämään tätä puutetta. Psykoterapiaa puolestaan valvoo maassamme Valvira.

Taso

Sielunhoidollisia sekä terapeuttisia koulutuksia on maassamme monentasoisia, samoin kuin niitä harjoittavien henkilöiden toiminta on monitasoista. Osa koulutuksista tarjoaa perustiedot sielunhoidosta ja pyrkii varustamaan kurssilaiset toimimaan rukouspalvelijoina, vierelläkulkijoina tai sielunhoitoavustajina. Toisena ääripäänä ovat terapiakoulutukset, jotka tähtäävät ammattiin. Suomen ACC:n laatimat kriteerit on jaettu kolmeen tasoon:

1) Sielunhoidon perustaso

Tämän tason keskeisenä kriteerinä on sielunhoidon perusteemojen käsittely vähintään 50 tunnin kokonaisuutena

2) Sielunhoitoterapiataso

Tämän tason keskeisenä kriteerinä on vähintään 300 tuntia teoriaa, 150 tuntia työnohjattua yksilöasiakastyötä sekä 40 tuntia omaa sielunhoitoterapiaa

3) Kristillinen psykoterapia –taso

Tason keskeisenä kriteerinä on Valviran myöntämä psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeus sekä terapeuttiseen työhön yhdistyneen kristillinen uskon reflektointi.

Psykoterapiatason akkreditointia voivat hakea myös ne, joille Valvira ei ole myöntänyt psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeutta esim. pohjakoulutuksen takia, mutta joilla on todistus psykoterapiakoulutuksesta (vähintään 63 opintopistettä ET tai YET) tai EU:n hyväksymä psykoterapiakoulutus.

Akkreditointi

Suomen ACC tarjoaa sekä sielunhoidon koulutukselle että koulutuksen käyneelle henkilölle mahdollisuutta ulkopuoliseen arviointiin eli akkreditointiin. Arviointi tapahtuu vertaamalla koulutusta tai yksilöä Suomen ACC:n laatimiin kriteereihin. Tällä hetkellä kouluttajatahot voivat hakea Suomen ACC:n akkreditointia perustason tai sielunhoitoterapiatason koulutuksilleen. Sielunhoito- tai terapiatyötä tekevät henkilöt voivat puolestaan hakea Suomen ACC:n akkreditointia sielunhoitoterapia- tai psykoterapiatasoiselle työlleen.

Akkreditoinnin hakeminen

Akkreditoinnin kriteerit ja samalla hakemusten sisällön saat klikkaamalla itseäsi koskevaa osuutta seuraavista

Sielunhoitoterapiatason akkreditoinnin kriteerit
Sielunhoitoterapiatason akkreditoinnin uusimisen kriteerit
Sielunhoitoterapiatason akkreditoinnin kriteerit niille, joilla on muu kuin Suomen ACC:n akkreditoima sielunhoitoterapiatason koulutus (akkreditoidut koulutukset saat esiin tästä)
Psykoterapiatason akkreditoinnin kriteerit
Psykoterapiatason akkreditoinnin uusimisen kriteerit
Psykoterapiatason akkreditoinnin kriteerit niille, joilla ei ole Valviran myöntämää psykoterapeutti-nimikettä

Mikäli haluat lisätietoa Suomen ACC:n laatimista kriteereistä tai akkreditointitoiminnasta yleensä, lähetä tiedustelu sähköpostilla osoitteeseen julkaisut@accfinland.org

Akkreditointihakemuksia voi jättää käsiteltäväksi kaksi kertaa vuodessa, 1.4. tai 1.10. mennessä. Hakemukset käsittelee Suomen ACC:n hallituksen nimeämä akkreditointitoimikunta, jonka esityksestä Suomen ACC:n hallitus vahvistaa akkreditoinnit. Akkreditoinnit ovat voimassa määräajan, jonka jälkeen akkreditoitu koulutus tai henkilö voivat hakea akkreditoinnin uusintaa.

Akkreditointihakemusten käsittely kestää noin 3 kuukautta.

Akkreditoinnin jälkeen

Kun koulutus tai henkilö on Suomen ACC:n akkreditoima, avautuu seuraavanlaisia akkreditointiin liittyviä etuja ja velvollisuuksia:
1) mahdollisuus hakea Suomen ACC:n varsinaista jäsenyyttä
2) akkreditoitu koulutus tai henkilö lisätään Suomen ACC:n ylläpitämään julkiseen rekisteriin
3) oikeus käyttää Suomen ACC:n akkreditointinimikettä


Akkreditoidun henkilön tai tahon toiminnasta voi valittaa Suomen ACC:n eettiselle toimikunnalle. Valituskäytäntö on toistaiseksi tarkennettavana Suomen ACC:n eettisessä toimikunnassa. Se on luettavissa näiltä sivuilta kesän 2023 lopulla.