Suomen ACC käsittelee henkilötietoja vastuullisesti ja luottamuksellisesti
EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti. Ohessa tietosuojaselosteemme:

1. Rekisterinpitäjä

Suomen ACC ry PL 9
15101 Lahti
p. 050 575 0439

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Suomen ACC ry
Sirkka Koivula, jäsenasioiden hoitaja jasenasiat@accfinland.org

2. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Jäsenasioiden hoitaminen: jäsensuhteiden ylläpidon vaatimat toimet ja tiedottaminen tapahtumista.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • ammatti/koulutus
  • yhteisö tai seurakunta
  • jäseneksi hyväksymispäivä
  • jäsenyyden tyyppi (yhteisö/henkilöjäsen, perustaja-, varsinainen-, tai kannattajajäsen)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jasenasiat@accfinland.org

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentiedot saadaan säännönmukaisesti jäseneltä itseltään jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan jäsentiedoissaan tapahtuvista muutoksista.

Jäsenrekisteriin ei yhdistetä tietoja muista tietolähteistä, kuten esim. tapahtumien osallistujaluetteloista tai sosiaalisesta mediasta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Jäsentietoja voidaan siirtää yhdistyksen eri asiainhoitajien välillä asianmukaisin suojauksin.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin jäsenyys on voimassa huomioiden viranomaisten vaatimukset tietojen säilyttämisen suhteen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisteriä käsittelee Suomen ACC ry:n kullekin hallituskaudelle valittu jäsenasioiden hoitaja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Turvallisuus

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä. Jäsenrekisteriä säilytetään sekä sähköisessä muodossa jäsenasioiden hoitajan tietokoneella salasanan takana että paperisessa muodossa tulostettuna tai käsinkirjoitettuna jäsenhakemuksena. Paperiset jäsenhakemukset säilytetään kansioissa lukollisessa kaapissa. Jäsenrekisterin pitäjä huolehtii siitä, että hänen tietokoneellaan on asianmukaiset ja päivitetyt viruksentorjuntaohjelmat ja palomuurit.

14. Linkit muille sivustoille

Sivustomme saattaa sisältää linkkejä muille web-sivustoille. Käyttäjän tulisi kuitenkin huomioida, että muille sivuille siirtyessä käyttäjä on itse vastuussa toimistaan, sillä meillä ei mahdollisuutta kontrolloida ulkoisen sivuston sisältöä. Tämän vuoksi emme voi ottaa minkäänlaista vastuuta käyttäjän yksityisyydensuojasta tai turvallisuudesta hänen vieraillessaan sivustojemme ulkopuolella. Noudata varovaisuutta ulkoisilla sivustoilla ja tutki kyseisen sivuston yksityisyydensuojan seloste.